Styrelsen informerar

2017-07-20 

 • Beslut fattade i arbetsgruppen för domarkonferensen för vattenhundar i febr. 2018
 • Föredragningen blir på 1½ timma per ras.
 • Ett gemensamt utskick i vecka 1-2018 med samtliga rasers domarkompendier.
 • Raskompendier skickas till samtliga deltagande domare och domarelever
 • Att inte lägga ut domarkompendiet på SKK’s hemsida
 • Barbet klubben tar fram ett avtal mellan de deltagande klubbarna
 • Två personer kan delta på det fysiska mötet med SKK’s representanter den 16 oktober. Jenny Linderoth tillfrågas. (Veronica Tuszkay ingår redan i arbetsgruppen)

  Funktionärer till Grännaträffens aktiviteter sökes!
 • Vill du hjälpa till på något sätt kontakta Ulrika Bejker 0706-687506

2017-05-12

 • Perro seminarium
  • Inbjudan kommer i Perrobladet nr 2 samt på hemsidan.
  • Justerad dagordning: 28/10 BPH Beskrivare Ken Lundahl. 29/10 Samtal kring RAS, dvs. Inger Tapper utgår
 • Ett förtydligande gällande internetmedgivandet för uppfödare kommer att skickas ut.
 • Nuvarande ”Grännageneral” avgår.
  • Vill du hjälpa till på något sätt kontakta Ulrika Bejker 0706-687506

2017-04-23

Inbjudan till officiell utställning i Tvååker 2017-07-09

Justering i blanketten för uppfödare gällande internetmedgivande

 • Ny blankett kommer att skickas ut till samtliga uppfödare på hemsidans uppfödarlista.

2017-03-02

Inkommen motion behandlad vid styrelsemöte 2017-03-02 och dagordning till årsmötet 2017-03-19 finns nu under: Medlemssidor/Protokoll/Årsmöte

Svar från AK till SKK gällande hälsoprogram HD

 • Vi vill behålla HD- index.
 • Endast 50 % av alla hundar röntgas.
 • Hälsoprogrammet har inte medfört några negativa konsekvenser och bör därför inte ändras.
 • Klubben behöv hjälp av SKK för att sprida kunskap om hur man använder sig praktiskt av HD index i sitt avelsarbete, därför, planeras ett Perroseminarium i ämnet.

2017-03-01

Domarkonferens 2018

 • Domarkonferensen kommer att äga rum den 23 februari 2018 i samband med SKKs generella domarkonferens.
 • Inbjudan och anmälan till domare och domarelever kommer att skötas av SKK. Det innebär således ingen kostnad för SPDAEK
 • Programmet för dagen är fastställt. Samtliga fyra deltagande raser får 2 timmar var till föredragandet av raserna.
 • 3 sekreterare är utsedda. SPDAEK har två av dessa Sanna Brandt och Susanne Persson har accepterat uppdraget (om inget oväntat sker)
 • Boende för de som behöver övernattning kommer att anordnas på Scandic Upplands Väsby
 • Kostnaden för domarkonferensen ska bekostas utifrån klubbarnas medlemsantal per den 2016-12-31. Lagotto: 1193, Perro: 962, Portis: 607 och Barbet: 121
 • Raskompendiet ska vara SKK tillhanda senast i augusti 2017 – SPDAEK ska göra ett raskompendie utifrån nu gällande rasstandard.
 • Nästa möte kommer att hållas den 28/3-17

Perroseminarium

 • Ett Perroseminarium planeras till den 28 och 29 oktober.
 • Innehåll: BPH, spindeldiagrammets uppbyggnad, SPDAEKs 200 analys – vad säger den? Och Att använda BPH i avelsarbetet. Föreläsare: Ken Lundahl
 • HD index, att förstå dess uppbyggnad och användandet av HD index. Föreläsare: Sofia Malm (Sofia är ej inbokad ännu)
 • Platsen för Perroseminarium är inte bestämt ännu.

2017-02-17

Kristina Schölin arbetar för SPDAEK (i arbetande hundar) som ingått ett samarbete med Rasklubben för Portugisisk vattenhund, gällande ett gemensamt vattenhundsprov. Portisklubben har nu ett nytt prov som vi hoppas på att kunna få ta del av. Vi ser även framemot att få se hur det går till i praktiken vid nästa Grännaträff i form av en uppvisning.

 

2017-01-19

SKKs organisationsutredning

 • Styrelsen har lagt in ett extra möte den 23 mars för att svara på den enkät som skickats ut av SKK gällande den tilltänkta omorganisationen.
 • Mer finns på SKK.se startsida under rubriken ”Tyck till om framtidens SKK!”

Domarkonferens 2017

 • Domarkonferensen kommer att äga rum den 23 februari 2018 i samband med SKKs generella domarkonferens.
 • Konferensen är ett samarbete mellan de fyra ”vattenhundsklubbarna” Barbet, Portugisisk vattenhund, Lagotto Romangolo och PdAE.
 • Kontaktperson för SPDAEK är Veronica ”Virran” Tuszkay.
 • Kostnaden kommer att fördelas utifrån antalet medlemmar/klubb 2016-12-31. Kostnaden beräknas bli hög för detta evenemang då vi ska bekosta resa och uppehälle för ca 70-80 domare och domarelever samt för lokalhyra.
 • Antonio Garcia Perez är tillfrågad om att föredra vår ras på konferensen. Ann-Christin Johansson är tillfrågan som tolk (om det skulle behövas) Båda har accepterat
 • Det problem SPDAEK har i dagsläget är att en revidering av rasstandarden är inlämnad till FCI. Detta är ett arbete som kan ta väldigt lång tid (uppemot två år) så här finns en stor osäkerhet om hur vi ska hantera detta.
 • Det är således mycket kvar att arbeta med innan vi kommer till val av hundar till konferensdagen.

Klubbmonter på My Dog – Göteborg 2018

 • Premiär för Göteborg med omnejd att anordna en rasklubbsmonter.
 • Mycket välbesökt monter där intresset för rasen var stort
 • Många engagerade och positiva hundägare som bemannande montern med sina hundar i fyra dagar och deltog på de dagliga rasparaderna i stora ringen.

HD index

Föreläsare är Erling Strandberg, SLU och Sofia Malm, SKK

 

2016-10-23
Årsmötet 2017 kommer att hållas i Svampen, Örebro 19/3-2017, inbjudan kommer läggas upp på första sidan.

2016-09-15

BPH – 200-analys
När 200 enskilda hundar inom en ras har gått BPH-banan kommer ras- och specialklubben att få en detaljerad sammanställning av resultatet, som kan vara användbart för klubbarna i deras arbete kring mentalitet!

SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM, har som ambition att Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, ska bli ett väl använt verktyg inom klubbarnas avelsarbete. Utöver den BPH-redovisning som finns i SKK Avelsdata har man därför beslutat att varje ras som uppnår 200 (svenskfödda) beskrivna hundar ska få en rasspecifik och mer detaljerad sammanställning gjord av en arbetsgrupp inom KHM.

Här är 200-analysen för Perro de Agua Español

2016-05-29
Styrelsen har utsett Jenny Linderoth som ny kontaktperson för kommittén för arbetande hundar, Perro de Trabajo.  Vi i styrelsen vet att det är många ekipage  som är aktiva inom olika tävlingsgrenar och därigenom besitter mycket kunskap och säkert har mycket att tillföra gruppens arbete. Styrelsens ambition och uppdrag för denna kommitté har visat sig vara för stort och vi har utifrån det också förändrat uppdraget en del.

Väcker detta ditt intresse? -Kontakta då Jenny! Du når henne på epostadressen arbetandehundar@perroklubben.se eller på telefonnummer 0735-687660 .

Länk till sidan för Perro de Trabajo

2016-05-29

Publicering av DNA-resultat.
Det förslag som lagts fram av Avelskommittén rörande att publicera även ”hemmaswabbade” DNA-tester på hemsidan fastställdes av styrelsen. Alla som gjort något eller några av dessa tester ombeds skicka in resultaten till Mia Joelsson. Detta gäller även om ni skickat in dessa resultat tidigare.

2016-05-29

Nu har vi lagt ut inbjudan till Grännaträffen 2016. Se under ”Aktivitet-Gränna”.

2016-02-28

Styrelsen påminner klubbens medlemmar om att anmäla sig till årsmötet 2016-03-13. Föranmälan behövs både till årsmötet och till lunchen, anmälan görs till per-ola.israelsson@perroklubben.se senast 3/3. OBS! Kom ihåg att ange ditt medlemsnummer. Dagordning och inkommen motion till mötet ligger nu ute på medlemssidorna under Protokoll-Årsmöte.

2016-01-26
Reviderad version av RAS (Ras Specifik avelsstrategi) har blivit godkänd av SKK och ligger nu under Avel och Hälsa.
HD-Index finns nu att läsa på SKKs avelsdata.
Vi har nu en ny valpförmedlare, det är Ulrika Bejker (070 668 75 06) som har tagit över.

2015-12-16

Information angående Colour Dilution Alopecia (CDA)

Information angående Colour Dilution Alopecia (CDA) finns nu under Avel och hälsa.

2015-10-25

Information från fysiskt styrelsemöte

Reviderat RAS (Rasapecifik AvelStrategi) på gång.
AK tagit fram ett förslag på en revidering av RAS, denna har nu styrelsen gått igenom efter kommentarer från SKK. Innan året är slut bör den slutgiltiga versionen finnas på hemsidan.

Nästa års Perroträff i Gränna kommer att hållas den 27/8 på Grännastrandens camping, om någon är sugen på att hjälpa till hör av er till hemsida@perroklubben.se.

NAD test kan nu även göras på Laboklin.

Årsmötet 2016 kommer att hållas i Svampen, Örebro 13/3-2016, inbjudan läggs upp på första sidan.

En domarkonferens är planerad till Februari 2018.

Avelsrekommendationerna kommer att uppdateras i samband med att HD-index införs.

2015-09-29

Rasmonter i samband med Stockholms hundmässa 12-13/12

SPDAEk kommer även i år att delta med en rasmonter och kommer att behöva frivilliga till montern, är ni intresserade ta kontakt med Malin Sone på malin.sone89@gmail.com.

HD index

SPDAEk kommer från den 12/01-2016 att få tillgång till skattning av avelsvärden (index) för HD. Skattade HD index kommer att publiceras i SKKs avelsdata och uppdateras en gång per vecka.

2015-09-08

Premiär för SKK Play!

Torsdagen den 17 september kl. 19.30 kommer premiären av SKK Play för uppfödare att ske. Temat för det första programmet i SKK Play för uppfödare är ”DNA-tester – värdefulla eller vilseledande”. Programmet kommer att bestå av dels filmade inslag där vi följer en hund och dess ägare genom processen att ta ett DNA-test, dels ett studiesamtal mellan SKKs genetiskt sakkunniga Sofia Malm och vetenskapsjournalisten Katarina Sundberg.

Efter programmet blir det en frågestund dit du under programmets gång kan mejla in dina frågor.  Ni kan redan nu ta tillfället i akt och mejla in era frågor på skkplay@skk.se. Ni kommer åt programmet, samt informationen om SKK Play för uppfödare, via denna sida http://www.skk.se/sv/om-skk/utbildning/SKK-Play-for-uppfodare/.
SKKplay

*************************************************************
2015-05-31

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS GRÄNNATRÄFF! Lördagen den 29 augusti är det dags för SPDAEKs årliga träff på Grännastrandens Camping. Tyvärr har vi ingen ”Grännageneral” i år, därför finns ingen planering gjord i dagsläget för lördagen och de aktiviteter som vi brukar ha. På grund av de höga kostnaderna så kommer det i år inte att hållas en gemensam middag. Ju fler vi är som hjälps åt desto roligare blir det! Kan och vill du hjälpa till som funktionär vid träffen? Maila då till hemsida@perroklubben.se och berätta vad Du vill hjälpa till med. För boende, kontakta Grännastrandens Camping tel 0390-107 06 för bokning av stuga, husvagn/tältplats . Preliminärt schema för Grännaträffen återfinns under Aktivitet-Grännaträffen 2015

*************************************************************

2015-05-31

Styrelsen påminner om att anmäla er till Perrospecialen i Tvååker. Sista anmälningsdatum är 21/6.

2015-02-26

Styrelsen påminner klubbens medlemmar om att anmäla sig till årsmötet 2015-03-15. Anmälan görs till per-ola.israelsson@perroklubben.se senast 5/3. OBS! Kom ihåg att ange ditt medlemsnummer och om du vill delta på lunchen innan. Dagordning och inkommen motion till mötet ligger nu ute på medlemssidorna under Protokoll-Årsmöte.

2015-02-26

Då SPDAEK i dagsläget inte har någon som ansvarar för uppdateringarna av Agilityresultaten finns risk för att ingen ”årets perro” inom Agility kan utses 2015. Svenska Perro de Agua Español-klubben behöver därför få hjälp med detta snarast. Att vara ansvarig innebär att du mottar brev/mail från medlemmar som vill ha sina resultat registrerade och publicera dessa på hemsidan. Vid årets slut ska dessa resultat sedan sammanställas för att få fram ”Årets Agility-perro”.  Intresserad? -Kontakta Mia Joelsson, mia.joelsson@perroklubben.se

2015-01-15

Styrelsen har beslutat att uppdatera avelsrekommendationerna från den 1/2, avelsrekommendationerna hittar ni under Avel & hälsa. Det finns nu mer information om BPH och Kastrering, även detta hittar ni under Avel & hälsa. Årsmötet börjar närma sig, det är den 15/3 på Svampen i Örebro klockan 12:30, mer information kommer snart.

2014-11-09

Styrelsen jobbar nu med att uppdatera hemsidan och ”städa” upp bland medlemmar och uppfödarhemsidorna, om ni upptäcker att er hemsida inte finns länkad till längre kan det bero på att er sida är flyttade, om så är fallet behöver ni bara höra av er så lägger vi till sidan igen. Protokollen från våra styrelsemöten läggs upp efter att det har blivit godkänt vid nästkommande möte och är tillgängligt för alla registrerade medlemmar under fliken medlemssidor.

  2014-11-01

Nu är C-BARQ blanketerna ifyllda av er medlemmar, tackar för all er hjälp, materialet är behandlat och presenterat, vi har haft en lyckad klubbträff i Gränna (bilder finns i galleriet) en mycket uppskattad konferens och tidningen har hittat en ny redaktion som jobbar hårt med nästkommande nummer dom har även börjat förbereda nästa års nummer, manusstopp för hela nästa år ligger under Perrobladet som ni hittar under medlemsfliken på toppen av sidan. Nu skall även vi i styrelsen börja planera inför nästa år och se till att det blir lika lyckat som detta året har varit.

//Styrelsen

 

-*-          -*-          -*-

  Den 16 januari 2014 har styrelsen fattat beslut om att ta bort rekommendationerna om att thyroideatest ska vara gjord på hundar som används i avel. Även ändring i RAS (rasspecifika avelsstrategi) kommer att göras vid nästa revidering. Detta efter ett förslag från AK (avelskommittén), som gjort en sammanställning och utvärdering av de testresultat som skickats in till klubben under en femårsperiod. Vi tackar alla som varit med och hjälpt till att skicka in resultat. Vi har tack vare detta projekt en större kunskap om denna sjukdom idag än för fem år sedan.  De resultat vi har, behöver naturligtvis tas hänsyn till även i den framtida aveln och klubben fortsätter att ta emot och bevara testresultat som skickas in. //Styrelsen