Hur vi kan använda oss av BPH resultat?

BPH, Beteende och personlighets beskrivning hund är just en beskrivning av hur hunden reagerar och hur den löser olika situationer ute på en förutbestämd bana. Dvs det är ingen ”poängsättning” eller ett test.

Alla banor i hela landet ska se likadana ut. Samtliga banor består av 8 olika moment. Beskrivare och testledare kvalitetssäkras årligen så att resultaten blir så likvärdiga som möjligt.

Man kan endast göra BPH en gång med sin hund. Till skillnad mot tex utställning. Där kan du visa upp din hund hur många gånger du vill, för olika domare. Uppfödare är ofta vana att titta på hundar ur ett exteriört perspektiv och får vägledning genom den skriftliga kritiken domaren ger om hunden. Ingen hund är perfekt. Även om vi hundägare självklart tycker så. Om en tik som ska paras tex är utåt-tåad och har lite för rasen sämre pälskvalité så är det viktigt och för de flesta uppfödare självklart att man parar med en hanhund som har korrekta ben och utmärkt päls. Förhoppningen är då att så många av valparna som möjligt ska få de bästa generna från sina båda föräldrar men självklart kan det bli valpar som även de är utåt-tåade eller har dålig pälskvalitet. Men chansen ökar att fler av valparna blir korrekt i dessa avseenden till skillnad mot om båda föräldrarna var utåt-tåade och med dålig pälskvalitet. Det här känner de flesta uppfödare till och använder sig utav när de planerar en valpkull.  På ett liknande sätt kan man som uppfödare använda sig av BPH resultaten. Har du tex en hanhund som tycker att det är obehagligt att gå på underlaget och den reagerar med obehag på skotten. Då är det viktigt att tiken inte reagerar på underlaget och att hon är helt skottfast. Då ökar förhoppningsvis chansen att deras valpar blir mer orädda i dessa situationer, än om båda föräldrarna varit rädda.

På de Perroseminarium som varit de senaste åren så har alla deltagare varit helt eniga om att det krävs ett arbete med att minska alla rädslor i vår ras. Då i synnerhet de rädslor som har med möten och kontakt med människor att göra.

BPH resultaten kan kännas lite svåra att läsa av ibland. Tittar man på spindeldiagrammet så kan man generellt säga att man vill ha så lite utslag på den vänstra sidan med grönt som möjligt. Däri ligger känslor som rädslor och oro. Sedan kan det vara hur mycket utslag som helst på den högra sidan som består av bla socialitet, lek och nyfikenhet. Nedan visas medelvärdet för Perro de Agua Español (PdAE).

Det går sällan att få en fullständig bild av hur en hund reagerat genom att endast titta på spindeldiagrammet. På SKKs Avelsdata redovisas hundens BPH på tre olika vis. Spindeldiagrammet, sammanfattande beskrivning och hela protokollet. Sammanfattningen (se nedan) är det papper som hundägaren får efter beskrivningen och det visar tydligt hur hunden denna dag har uppfattats. Där finns även allt som händer mellan momenten med. Sammanfattningen redovisas i en femgradig intensitetsskala. Noll (0) betyder att det händer ”ingenting alls” och fyra (4) betyder att här händer ”det väldigt mycket”.

I protokollet redovisas 18 faser i de olika momenten. Varje fas är sedan uppdelat i tidssekvenser allt från 3 sekunder till 60 sekunder. Beskrivaren observerar hundens beteende och noterar detta i samtliga sekvenser. (Tyvärr är protokollet för stort för att visas här). Undrar man över något i spindeldigrammet kan man få en bra förklaring i protokollet.

Etolog Kenth Svartberg har i sin forskning kommit fram till att det som hunden uppvisar på BPH banan oftast stämmer överens med hur hunden är i vardagen. I skrivandets stund fortsätter Kenth sin forskning om hundar och BPH. Vi hoppas att Kenth kan delta på kommande ”Perroseminarium” och delge oss det senaste i sin forskning och även prata om vår ras.

BPH är ett unikt verktyg för både uppfödare och valpköpare att sätta sig in i och använda sig utav. Det är ett komplement och en del av en större helhet tillsammans med hälsokontroller, utställningar och olika arbetsformer såsom sim och livräddningsprov, viltspår, sök, lydnad mm. En hund som genomfört ett BPH är inte med automatik ok för avel. Utan här gäller det att man som uppfödare är självkritisk och ärlig med vad det är för typ av hundar man vill föda upp. Det kan även vara en hjälp att avstå från att avla på en individ om man kanske varit tveksam gällande hundens mentalitet.

Vill man fördjupa sig än mer i BPH kan man på Avelsdata ta fram en sammanställning på en specifik hund vars avkommor genomfört BPH. Där visas det totala medelvärdet för samtliga kullar (den stora bilden nedan). Har hunden fler kullar efter sig kan man även se medelvärdet per kull där. Man hittar detta under statistik avkommor och väljer där BPH.

För att sedan få fram varje valps BPH i en kull (de små bilderna valp 1-6) behöver man gå in på varje individ specifikt. Då det ofta skiljer en hel del på individerna i en kull är det önskvärt att alla individer i kullen deltagit.

 

Mentalindex beräknat på BPH för PdAE.

År 2015 fick SPDAEK en förfrågan av Svenska kennelklubben (SKK) att ingå i ett projekt tillsammans med tre andra raser för att försöka arbeta fram ett mentalindex baserat på BPH.

Dåvarande styrelse ansåg att det var ett intressant projekt att delta i, detta då vi i SPDAEK arbetat med vår ras mentalitet sedan 2007. Till SKKs arbetsgrupp för mentalindex utsågs Jenny Linderoth och Veronica ”Virran” Tuszkay.

På SPDAEKs senaste ”Perroseminarium” 2019, deltog Erling Strandberg, institutionen för husdjursgenetik, SLU. Där han redogjorde för hur ett index är uppbyggt och där han även presenterade egenskapsvärden från BPH. Alla närvarande på ”Perroseminariet” fick frågan: Hur vill vi förändra/förbättra vår ras? Samtliga närvarande var intresserade av att minska de sociala rädslorna.

Arbetsgruppen för mentalindex träffades i februari 2019. Där redogjorde Erling Strandberg egenskapsvärden från BPH då det gäller vår ras. (Tyvärr har det på grund av Covid-19 inte blivit fler möten i arbetsgruppen)

Jenny och ”Virran” har därefter fått ”listor” på skattade avelsvärden på samtliga hundar som fram tills dess deltagit på BPH (Listorna är Erlings arbetsmaterial och får ej redovisas).

Vad betyder då egenskaperna?

 • Lekfullhet
 • Beskriver hundars benägenhet att engagera sig i förmålslek
 • Miljötrygghet
 • Beskriver hundars trygghet i icke-sociala situationer
 • Socialitet
 • En öppen och social attityd hos hunden
 • Hotfullhet
 • Beskriver hundars benägenhet att agera hotfullt gentemot en avvikande person som närmar sig
 • Nyfiken och Trygg
 • Beskriver hundars benägenhet att vara trygga och nyfikna i plötsliga eller ljudliga situationer
 • Positiv och energisk
 • Beskriver hundars benägenhet att vara glada, energiska och lekfulla, i korthet den positiva inställningen i allmänhet.

 

Vad är då index?

Hundens skattade avelsvärde.

 • Är en förutsägelse om hur hundens avkommor kommer att utvecklas i en viss egenskap – inte ett mått på vad avelshunden själv har för resultat
 • Ger en uppfattning om vilket resultat man kan förvänta sig i kommande generationer av att använda den aktuella hunden i avel
 • Utnyttja all tillgänglig information från släktingar
 • Korrigera för miljöfaktorer (tex ålder på hunden, beskrivare m.m.)
 • Simultan skattningsprocess, statistisk analys (BLUP = Best Linear Unbiased Prediction)

Jenny och ”Virran” har därefter fått frågan från SKKs arbetsgrupp om vilka egenskaper vi skulle vilja ha med i ett BPH index. Här följer deras svar:

Egenskaper:                     Arvbarhet i %
Miljötrygghet                     38%
Positiv energi                   23%
Nyfiken och Trygg           26%
Hotfullhet                          12%
Socialitet                           8%  (Socialiteten har en förhållandevis låg arvbarhet, men vi tror ändå att det kan vara av intresse, utifrån de svar vi fått på ”Perroseminariet)

Ju högre % i arvbarhet ju snabbare kan en förändring ske och så länge det blir en procentsiffra så finns det möjlighet till förändring.

Vi har även funnit att av de 42 kennlar (i febr. 2019) som fanns på köpa hund.se var 39 kennlar representerade på ”Erlings listor” Detta är väldigt bra. Men, det är väldigt svårt att säga vilka egenskaper uppfödarna arbetar med. Än så länge är nog de flesta uppfödare nöjda med om avelshundarna genomfört ett BPH. Vi vet också att de riktigt ”svåra/rädda” hundarna aldrig kommer till ett BPH. Eftersom index bygger på ”hela släkten” så är det av största vikt att vi får hela kullar BPH beskrivna.