Rasspecifik Avelsstrategi

Vad är RAS?

RAS är en förkortning av Rasspecifik Avelsstrategi. RAS innehåller samlad information och konkreta råd om hur avelsarbetet ska bedrivas. Den slår fast vad som är allra viktigast och är till ovärderlig hjälp för uppfödare och hanhundsägare.

För att RAS ska kunna vara ett levande dokument och ett verktyg för avelsarbetet men också en dokumentation av rasens utveckling för framtida generationer, så utvärderas och justeras dokumentet vart femte år.

RAS-dokumentet beskriver rasens nuläge och sätter upp både kort- och långsiktiga mål och framlägger handlingsplaner. 

Aktuella dokument

Svenska Perro de Agua Español klubben (SPDAEK) har sedan 2005 haft ett RAS-dokument. Den sjunde versionen uppdateras under 2024.

RAS 2018